Nieuwsbrief

Zoeken

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VANLERBERGHE PRODUCTIES
CopyMate is een merknaam van Vanlerberghe Producties, Bruggesteenweg 30A, 8760 Meulebeke.

BE 0795 013 483

Huidig regietarief voor 2016 = 72 euro/uur

1. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Vanlerberghe Producties, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Vanlerberghe Producties ondertekend akkoord. In de ondertekst wordt klant genoemd, degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier die de bestelling heeft aanvaard. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen, zelfs niet wanneer ze na de onderhavige voorwaarden werden medegedeeld. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde, ook indien Vanlerberghe Producties deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden moeten door Vanlerberghe Producties schriftelijk bevestigd worden. De meest recente versie is op eenvoudig verzoek per post of fax te verkrijgen.

2. Voorstel en overeenkomst
De door Vanlerberghe Producties gemaakte offertes zijn vrijblijvend en blijven geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief btw (tenzij anders vermeld). Vanlerberghe Producties is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Dan pas komt er een overeenkomst tot stand. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Vanlerberghe Producties daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Vanlerberghe Producties tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

3. Aanvang, duur en beëindiging
Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Vanlerberghe Producties. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd. Vanlerberghe Producties kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Vanlerberghe Producties niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. Vanlerberghe Producties heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Vanlerberghe Producties. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.

4. Aanlevering klant
a. Informatie - Bij de bestelling verbindt de klant zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de werken of levering van de goederen te bezorgen aan Vanlerberghe Producties.
b. Materiaal - Het publicitaire materiaal benodigd voor de realisatie van folder, website en bedrijfs-, beurs- of webvideo wordt door de klant aangeleverd. Dit gebeurt binnen een tijdspanne van hoogstens 4 weken na ondertekening van de overeenkomst. Zo mogelijk wordt het materiaal bezorgd op een elektronische gegevensdrager. Zo niet, heeft Vanlerberghe Producties recht op een vergoeding voor het converteren van drukwerk naar de computerstandaarden.
c. In geval van gebrekkige of onvolledige aanlevering -Vanlerberghe Producties voert de werken uit naar eigen goeddunken en vermogen in de geest van de overeenkomst bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal, waarna de klant wordt gefactureerd.

5. Levering & leveringstermijn
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik van totstandkoming van de overeenkomst en worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Meerwerk
Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Vanlerberghe Producties. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Vanlerberghe Producties worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
a. Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
b. Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Vanlerberghe Producties kenbaar zijn gemaakt;
c. Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Vanlerberghe Producties in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Vanlerberghe Producties weinig of geen invloed kan uitoefenen;
d. Tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

7. Kwaliteit
De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met het verkoopgesprek.

8. Geheimhouding
De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de klant waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. De geheimhouding blijft ook duren na de beëindiging van de opdracht.

9. Klachten
Klachten met betrekking tot onze diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen of het beëindigen van de dienst zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteiten of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel aan ons gericht te worden op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot het bedrag van de gefactureerde goederen.

10. Eigendomsrecht
De geleverde teksten of andere eindproducten, bv. opnames of films, blijven eigendom van Vanlerberghe Producties tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten. Na levering en volledige betaling worden teksten en eindproduct eigendom van de klant.

11. Aansprakelijkheid
Vanlerberghe Producties is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart Vanlerberghe Producties voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Vanlerberghe Producties kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Vanlerberghe Producties ontwikkelde teksten of audiovisuele uitgaves. Incorrecte gegevens of tekortkomingen geven geen recht op een financiële compensatie. Vanlerberghe Producties is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van projectinformatie.

12. Bewijs
Zowel Vanlerberghe Producties als de klant aanvaarden elektronische communicatie -zoals e-mail- als bewijsmiddel.

13. Betaling
a. De klant heeft geen enkel recht op korting contant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door beide partijen.
b. De betalingstermijn, vermeld op de factuur, heeft voorrang op alle verdere algemene bepalingen.
c. De facturen dienen betaald te worden binnen een termijn van maximaal 30 dagen na de ontvangst van de factuur. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag maakt onmiddellijk alle verschuldigde sommen opeisbaar, ongeacht de vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en tevens vervallen alle eventuele prijsvoordelen en kortingen.
d. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van € 50,00, zelfs bij eventuele toekenning van termijnen van respijt. Dit conventionele schadebeding wordt aangevuld met een wettelijke maandelijkse interest van 1% op het openstaande bedrag gerekend vanaf de vervaldag.
e. Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Bij oplevering is 50% opeisbaar.
f. Een herziening van de prijs, aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren, is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden.

14. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Vanlerberghe Producties en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Vanlerberghe Producties.

Alleen het Belgisch recht is van toepassing. Bij geschillen of betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.